Missbruksbehandling hos Dianova

För klienten som genomgår missbruksbehandling hos Dianova innebär detta att komma till en stukturerad och schemalagt miljö. Dianovas metod är att stärka klienten för att utveckla sitt liv utan missbruk genom miljöförlagt terapeutiskt arbete. Det dagliga livets pedagogik löper som ett tema genom hela den terapeutiska processen, där delar av behandlingen är inriktad mot KBT (kognitiv beteendeterapi) och MI (motiverande samtal/intervjuer).

Det handlar om att lära sig att fungera i ett nytt social sammanhang och att kunna hantera det dagliga livet utan missbruk. Personalen består av socialsekreterare, drogterapeuter, psykiatrer, psykologer, läkare och övrig vårdpersonal. Utöver detta finns det även personal med egen erfarenhet av missbruk. Klienterna får individuell behandlingen 2-4 gånger per månad hos en psykolog, beroende på center, och deltar I gruppbehandling så gott de förmår eftersom språken är engelska och det nationella språket som talas I landet där centret ligger. Detta innebär även en god möjlihet att lära sig ett nytt språk med tiden!

»Dianovas övertygelse är att med rätt hjälp är varje person kapabel att, inom sig själv, hitta de verktyg som är nödvändiga för personlig utveckling och social integration.«

Behandlingsresa

1. Förberedande fasen i Sverige – Inskrivning: Information och motiveringsfas. Klienten, anhöriga och/eller socialtjänsten får information om vad det innebär att komma till Dianova. Klientens situation utvärderas och socialtjänsten samt sjukvården kompletterar den biopsykosociala utredningen.
- Uppskattad tid: 15 dagar till 1 månad *

2. Behandlingshem utomlands i Portugal eller Spanien: avgiftning och avvänjning: Denna fas består av två viktiga delar: att lära sig att leva utan droger samt att utveckla nya tanke- och beteendemönster. Behandlingshemmets miljö bidrar och förstärker drogfriheten samt ger klienten en möjlighet att bli medveten om de negativa biverkningarna av sitt beroende. I själva vardagen får man hjälp till att själv och i grupp utveckla ett nytt beteende. I behandlingshemmets miljö utförs ett intensivt arbete med de nödvändiga förändringsfaktorerna. Klienten får ett tillfälle att byta ut sin identitet som missbrukare till en produktiv och uppskattad medlem i det terapeutiska samhället.
- Uppskattad tid: 6 till 9 månader *
- Plats: Spanien och Portugal

3. Eftervård och social integration i Sverige: Genom samarbete med svenska kommuners socialtjänstkontor planeras den individuella eftervården. Målet är att klienten ska etablera ett drogfritt liv med hjälp av den kunskap och de färdigheter som utvecklats under behandlingen.

* De uppskattade tiderna i de olika faserna är endast ungefärliga. De är beroende av en INDIVIDUELLT ANPASSAD BEHANDLINGSPLAN och uppnåendet av individuella mål, i samarbete med socialtjänsten, klienten och behandlingsteamet.

Studier

På Dianova Sveriges initiativ genomförde Avdelningen för psykologi vid Lunds Universitet en studie på 72 individer som deltagit I Dianovas verksamhet. Studien påbörjades 2005 och var möjlig att genomföra tack vare arbetet i fält av Johanna Crabo och Maja Gradowska, som en del av deras avslutande psykologiavhandling, under handledning av Dr. Mats Fridell, professor i klinisk psykologi och psykoterapeut, samt med finansiellt stöd från den svenska "Mobilisering mot Narkotika"-byrån och Dianova Sverige.

Läs hela studien (pdf -dokument) här: http://www.dianovasverige.org/images/pdf/dianova-sweden%20follow-up.pdf